برکات وجود شیطان از نظر یک عارف چیست؟

0 8

هرگز عارف نمیگوید شیطان نباید باشد بلکه میگوید: در مجموعه نظام هستی شیطان هم چیز خوبی است و باید باشد؛ زیرا هر کسی به هر مقامی رسید از برکت جنگ با شیطان رسید. اگر شیطان خلق نمیشد وسوسهای نمیبود و جنگ درونی وجود نمیداشت؛ در نتیجه سالکی به مقام مجاهد در مَصافِ اکبر نمیرسید. پس در کل نظام آفرینش وجود شیطان نیز رحمت است. گرچه همه ما موظف هستیم که شیطان را لعن و رجم کنیم او و پیروانش را اهل جهنّم دانسته و از شرّشان به خدا پناه ببریم، امّا آیا جز این است که شیطان مظهر اِضلال حق است؟جز این است که اگر کسی را خداوند متعال خواست بگیرد به وسیله این سگ تعلیم شده میگیرد؟

شیطان سگ تربیت شده نظام آفرینش است. بنابراین اوّلاً: کار ابتدایی او در حدّ پارس کردن و کار پایانی او احیاناً گزیدن است، نه بیشتر از آن. لذا شیطان با همه قدرتی که به نظر بعضیها در وسوسه کردن دارد و غویِّ قوی و غَبِیّ است، در عین حال نمیتواند کسی را مجبور به پذیرش راه ضلالت و گمراهی کند.

ثانیاً: برای هر کس پارس نمیکند و هر کسی را به دندان نمیگیرد: «إنّه لَیس له سُلطان عَلی الذین امنوا و عَلی رَبّهم یَتوکلون * إِنّما سُلطانه علی الّذین یَتولونه والّذین هم به مُشرکون» نحل/۹۹ و ۱۰۰ او سگ درِ خانه خداست که نسبت به آشنایان یعنی مخلَصین پارس نمیکند بلکه فقط نسبت به غیر آشناها و تازهواردها پارس میکند. لذا باید کاری کرد که آشنای در خانه خدا و مُخْلَص شد تا از پارس و اغوا کردن او خلاصی یافت.

شیطان چون سگهای نجس العین تربیت شدهای است که در بعضی خانهها پیدا میشود. کسی که سگ تربیت شده دارد در عین حال که آن را نجس العین و حرام گوشت میداند، به خدمات او نیز توجه دارد لذا وجودش را لازم و احیاناً منشأ برکات میشمارد.

تعبیر قرآن کریم راجع به شیطان این است: «إنّ کَید الشَیطان کان ضَعیفاً» نساء/۷۶ یعنی مکر و کید شیطان از اول ضعیف بوده نه این که حالا ضعیف شده باشد، بلکه ماهیتاً ضعیف است. لیکن این ضعیف به حساب آمدن در رابطه با خداست، نه کسانی که زیرمجموعه و تابع اوامر وساوس او هستند.

بدین ترتیب اگر کید شیطان در رابطه با خدا ضعیف است نسبت به انسانی که با خدا رابطه دارد، متخلّق به اخلاق الهی شده و کارهای او رنگ خدایی پیدا کرده نیز، ضعیف و ضئیل خواهد بود. اما اگر رابطهای با خدا نداشته باشد یا رابطهاش ضعیف و کمرنگ گردد مکر شیطان به همان مقدار، برای او قوی خواهد بود. و به عبارت دیگر بین ارتباط انسان با خدا و قوی بودن کید شیطان برای اغوای انسان رابطه معکوس وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.