آیا با استدلال عقلی و نقلی می​توان به واقع و متن خارج رسید؟

0 21

خیر. هرگز با استدلال عقلی یا نقلی نمی​توان به واقع و متن خارج رسید؛ زیرا گرچه بین وجود ذهنی و بین علم فرق عمیق است و مسئله دقیق علم کاملاً از مساله پیچیده وجود ذهنی جداست، لیکن هرچه در محدوده نفس وجود دارد گرچه از منظر حکایت از واقع و ارائه خارج و عَیْن مطرح شود، ولی متن واقع نیست. حتی عنوان «واقع» و «خارج» که در ذهن حکیم یا متکلّم ترسیم می​شود و از آن​جا خارج را ارائه می​کند، وقتی با دقت تحلیل شود معلوم خواهد شد که عنوانِ «واقع» و عنوانِ «خارج» هر کدام به «حمل اوّلی» واقع و خارج است، لیکن همه آنها به لحاظ «حمل شایع» موجود ذهنی است، نه واقعی و خارجی. بنابراین، حکیم و متکلم هماره از پشت پرده مفهوم با مصداق در ارتباط و از ورای حجاب ذهنی با عین مرتبط است و هرگز بدون پرده و بی​حجاب با مصداق و موجود عینی مرتبط نیست.

بنابراین، می​توان گفت حکیم و متکلم همواره به طلب معلوم اشتغال دارند، لیکن علم بهره آنان می​شود؛ زیرا بنابر اصالت وجود، حقیقت از آنِ هستی است و «عینی بودن» متن هویّت وجود است و هرگز حقیقت هستی ذهنی نخواهد شد. بنابراین، بهره حکیم و متکلم علم است، نه معلوم، ولی عارف در طلب معلوم است و به مقدار هستی خود به همان معلوم نایل می​گردد.

معلوم برای اهل استدلال چون غزال رمیده است که هرگز با دام مفهوم و صورت ذهن صید نمی​شود و حکیم یا متکلم چونان صیادی هستند که هیچ​گاه به اصطیاد غزال عینی کامیاب نمی​گردند. البته بوی نافه و مشک ختن برای اهل استدلال دلمایه آرامش است و مناسب​ترین تعبیر درباره اهل استدلال همان عنوان دارج و رایج است که اینان «اهل علم»اند، نه «آل معلوم» و در صدد تحصیل علمند، نه اصطیاد معلوم و در سبیل تقویت ذهنند، نه در صراط نیل به عَیْن و مناسب​ترین تعبیر درباره آل عرفان همان سروده دلپذیر «از علم به عین آمد و از گوش به آغوش» است، و این تغایر علم و معلوم با اتحاد علم و عالم و معلوم منافی نیست؛ زیرا موجود عینی کاملاً از قلمرو اتحاد مزبور بیرون است و حقیقت خارجی تماماً از محدوده اتحاد یاد شده جداست و تمام عناصر محوری اتحاد مزبور همان وجود نوری است که در ساحت روح پدید آمده، نه مفهوم همراه آن یا ماهیت مصاحب آن، و تفصیل معنای اتحاد و برهان بر آن رسالت این رساله موجز جداست.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.