: شعاع آگاهی حیوان از جهان چقدر است؟

0 34

آگاهی حیوان از جهان تنها به وسیله حواس ظاهر است؛‎‎ از این رو سطحی و ظاهری است به درون و روابط درونی اشیاء نفوذ نمیکند؛ ثانیاً فردی و جزئی است، از کلیت و عمومیت برخوردار نیست؛ ثالثاً منطقه أی است؛ محدود به محیط زیست حیوان است و به خارج محیط زیست او راه پیدا نمیکند؛ رابعاً حالی است، یعنی بسته به زمان حال است از گذشته و آینده بریده است.
حیوان از نظر آگاهی هرگز از چهارچوب ظواهر، فردیت و جزئیت، محیط زیست و زمان حال خارج نمیگردد؛ در این چهار زندان برای همیشه محبوس است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.