وحی چیست و چگونه است ؟

0 42

نبوت و ولایت و وحی عالیترین پایه ایست که روح انسانی بدان می تواند رسید و آنکس که نظائر آن مقام را ادراک نکرده است نبوت را ادراک نتواند کرد . تـعـدد یـا تـبـدل شـخـصـیت که بسیاری مشاهده کرده و می کنیم چیست ؟ خواب مغناطیسی چـگـونـه اسـت ؟ یکی سخن می گوید و جواب سائلان می دهد در حال خواب و چون بحال عادی برمی گردداز آنچه گفته خبر ندارد , آیا آنوقت شخص دیگری بود و پس از آن شخص دیگری شد ؟یـا روحـی بـه روح او مـنضم گردید و باز جدا شد ؟ شعرای عرب وقتی گرم شاعری می شدندو طـبعشان بجوش می آمد چنان تغییر حال می دادند که پنداری عوض شده اند , می گفتندشیطان ما با ما متحد شده و بما الهام معنی می کند . و بـعضی شعرای دینی مانندمحتشم هنگام تحریک عاطفه و محبت اشعاری می گویند که در غیر آن حال نمی توانند ,گوئی روح و شخصیتشان عوض می شود و گویند روح القدس سخن بر زبان آنها جاری می سازد , ما که این حالات را نمی دانیم سر وحی را چگونه بدانیم ؟ . بـاری بـرای عـامـه مردم بهتر آن است که در این امور مداخله نکنند و امید بحل این گونه مسائل نـداشـتـه بـاشند همین که بظاهر قرآن و روایات معتبره معتقد باشند هرچند حقیقت معانی آنرا ندانند کافی است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.