مفهوم خالقیت را شرح دهید و فرق آن را با ایجاد و ابداع بیان کنید .

0 24

مـفـهـوم خـالـق کـه بـر اسـاس رابـطـه وجـودی بـیـن مـخلوقات و بین خالق بدست می آید , مـسـاوی مجردات و ماده نخستین , ولی گاهی واژه خلق به معنای محدودتری در نظر گرفته با علت هستی بخش و موجد ( ایجاد کننده ) است و همه موجودات ممکن و نیازمند طرف اضافه آن مـی بـاشـنـد , چـه مـوجـوداتـی کـه مسبوق به ماده قبلی هستند یا نیستند , مثل می شود و تنها مـوجوداتی که از ماده قبلی بوجود آمده اند طرف اضافه آن قرارمی گیرد و در مقابل آن مفهوم ( ابداع ) در مورد موجوداتی که مسبوق به ماده قبلی نیستند ( مثل مجردات و ماده نخستین ) بکار می رود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.