آنچه محسوس نیست واقعیت ندارد خدا هم همینطور

0 5

فـلامـاریـون در کـتـاب مـوسـوم به قبل از مرگ ص ۳۹ گوید : تعجب است که چگونه مردم هـوشمند مانند ۰۰۰ ( چند تن طبیعی دان را نام برده است ) توانسته اند تصور کنند که حقیقت در دائره حواس ما محدود است با این جمودو نقص حواس . ماهی گمان می کند که هیچ چیز بیرون آب نیست انتهی . و این کتاب فلاماریون را یکی از علمای مصری موسوم به ( فرید وجدی ) بعربی ترجمه کرده است و آن را علی اطلال المذهب المادی نام نهاده است و کتابی بس مفیداست و این بنده مولف گوید : افراد انسان در ذائقه مختلفند یکی شعر خوب و بد راتمیز می دهد و دیگری از آن لذت نمی برد و همچنین خط و نقاشی و غیر اینها , آنکس که سلیقه و ذائقه ندارد نمی تواند بگوید اصلا شعر خوب دروغ اسـت , و نـیـز پـسـرنـابالغ از شهوت مردان بالغ خبر ندارد پس انکار آن نباید کرد و علمای طبیعی امروز می گویند هوا چند خروار وزن دارد و ما وزن آن را روی دوش خود حس نمی کنیم ,و نـیز بیقین و قطع گویند زمین کره است و مسافرین در هر جای زمین که رفته اندگفته اند ما هـمه جا پای خود را بطرف زیر و سر را بجانب بالا دیدیم و در آنطرف زمین ندیدیم پا بطرف بالا و سر بجانب زیر باشد با اینحال زمین کره است و کره بودن آن محسوس مسافران نیست . بالعکس چیزهائی حس می کنیم که حقیقت ندارد چنانکه آتش گردان را حلقه آتشین می بینیم و قـطـره باران را در حال باریدن مانند خط عمود مستقیم می نگریم با آنکه یک نقطه بیش نیست , پس حس را نباید آئینه حقیقت دانست .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.