آیـا پـدیـده هـای جهان در اثر انتقال ذرات ماده و تاثیر آنها بر یکدیگر پدید می آیندو هیچ پدیده ای احتیاج به فاعل الهی و هستی بخش ندارد ؟

0 5

بـنـابراینکه پدیده های جهان در اثر انتقال ذرات ماده و تاثیر آنها بر یکدیگر به وجود می آیند و هیچ پـدیده ای احتیاج به فاعل الهی ندارد نباید هیچگاه موجود جدیدی در جهان بوجود آید در صورتی کـه همواره شاهد پیدایش موجودات نوینی بخصوص در عالم حیوانات و انسان هستیم که اهم آنها حیات و شعور و عواطف و احساسات و فکر وابتکار و اراده است . مـاتـریالیستها می گویند : این پدیده ها هم چیزی جز خواص ماده نیستند در جواب می گوییم : اولا ویژگی تفکیک ناپذیر ماده و مادیات , امتداد و قسمت پذیری است واین ویژگی در پدیده های یـاد شده , یافت نمی شود ; ثانیا این پدیده ها را که به نام خواص ماده می نامید , بدون شک در ماده بی جان موجود نبوده است , یعنی زمانی ماده فاقد این خواص بوده و بعد واجد آنها شده است , پس پدید آمدن این موجودات که به نام خواص ماده نامیده می شود , نیاز به پدیدآورنده ای دارد که آنها را در ماده بوجود آورد , که همان علت ایجادی و هستی بخش و خداوند متعال است . ثـالثا بناء بر قول فوق باید همه پدیده های جهان جبری باشد زیرا در تاثیر وتاثرات ماده , جایی برای اخـتـیـار و انتخاب وجود ندارد و انکار اختیار علاوه براینکه خلاف وجدان و بداهت است مستلزم انـکـار هـرگـونـه مـسئولیت و هرگونه ارزش اخلاقی و معنوی است و ناگفته پیداست که انکار مسئولیت و ارزشها چه پیامدهایی رابرای زندگی انسانی خواهد داشت . پس با توجه به اینکه ماده نمی تواند واجب الوجود باشد , باید علتی را برای وجودآن در نظر گرفت و چنین علتی از قبیل علل طبیعی و اعدادی نخواهد بود , زیرااینگونه ارتباطات و همبستگیها تنها در مـیان مادیات با یکدیگر تصور می شود , اماکل ماده نمی تواند چنین رابطه ای را با علت خودش داشته باشد پس علتی که ماده رابوجود آورده است علتی ایجادی و ماوراء مادی می باشد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.