اگرشب قدریک شب واحداست پس چرادرکشورهای مختلف فرق می کند

شب قدر
0 16

ج۲ـهرمقدارازنمازها که یقین داریدفوت ده بایدقضانمایید(یعنی هرمقداریقین داریدفوت شده بایدهمان مقدارراقضانماز بخوانیدآنچه که شک داریدلازم نیست.) اجوبه الاستفتاآت مسأله۵۲۴تا۵۲۸ ص ۱۰۵تا۱۰۶
ج۳ـازنظرمدارک ودلائل دینی مسلم که(شب قدر)اختصاص به زمان پیامبراکرم(ص)ومحیط حجازنداشته ودرهمه زمانهاوبرای همه نقاط مختلف(شب قدر)باهمه عظمت واهمیتش وجودداردواین مطلب جای بحث وگفتگوندارد.
ایرادمذکورازاین تصورپیش آمده که منظورازیکی بودن شب قدردرتمام سال این است که برای تمام نقاط مختلف روی زمین درهرسال،شب واحدومشترکی شب قدرمعین شده،بطوری که این شب درساعت معینی درسراسرکره زمین آغازودرساعت معینی هم پایان می پذیرد.
درحالی که این تصوراشتباه است،چون می دانیم که زمین کروی است وهمیشه یک نیمکره آن درتاریکی ونیمکره دیگرآن درروشنایی قرارداردوبه این ترتیب اصلاامکان نداردکه درساعتهای معین ومشترکی درسراسرزمین شب باشد،منظورازاین که(شب قدر)درسراسرسال یک شب است،این است که برای اهالی هرنقطه ای برحسب سال قمری خودشان تنهایک شب قدروجوددارد.
توضیح اینکه:اهالی هرنقطه(اهالی کشور)سال قمری خودرابرحسب افق خاص آن نقطه ازاول ماه محرم آغازمی کنندوپس ازگذشتن ازچندماه قمری،ماه رمضان همان نقطه هم بر حسب افق خاص آنجاآغازمی شودودراین ماه شب نوزدهم یابیست ویک یابیست وسوم برای اهالی آن نقطه (اهالی هرکشور)(شب قدر)است.
این مطلب که اهالی هرنقطه (کشور)ایام واوقات مقدس خودرابایدباافق خاص آن نقطه تعیین کننداختصاص به شب قدر
نداشته،درسایرزوزهاواوقات مقدس اسلامی هم همین حساب وجوددارد،مثلاروزعیدفطروقربان دراسلام روز های مقدسی است وبرای آنهاعبادتهاودستورهای خاصی واردشده وهرکدام ازاین اعیادهم درتمام سالبیش از یک روزنیست این روزواحدرادرکشورهای مختلف اسلامی باتفاوت افقی که دارند،بامراجعه به افق خاص هرکشورتعیین می گرددوبه این جهت دربسیاری اوقات (مثلاعیدقربان درکشورسعودی)یک روز زودترازایران وبعضی ازکشورهای دیگرآغازمی شود.بایدتوجه داشت که این حساب درباره(شب قدر)بامطالبی ماننداین که فرشتگان دراین شب نازل می شوندمنافاتی ندارد،زیراتمام این جریا نها که حکایت ازتوسعه رحمت خاص الهی دراین شب می کند،برای اهالی هرنقطه ای درشب قدرخاص آن نقطه صورت می گیرد.
کتاب پاسخ به پرسشهای مذهبی ص۵۰۰/۵۰۲آیت الله مکارم شیرازی

مطالب مشابه :


چرا بایستی اصلا شب قدری وجود داشته باشد؟ و چرا باید وحی نازل شود؟
با توجه به اینکه ملایکه بعد زمانی و مکانی ندارند نزول آنها در شب قدر که زمان معینی است چگونه تصور می شود؟
با توجه به آیات و روایات ، شب قدر یک شب است ولی چطور ما زودتر ازکشورهای عربی شب قدر می گیریم ؟
اگر شب قدر برای پیامبر ( ص ) و ایمه ( ع ) معلوم بود چرا روز دقیق آن را معلوم نکردند؟
شب قدر هر سال با سال دیگر از لحاظ زمانی فرق می کند پس واقعا شب قدرکدامین شب از کدامین فصل سال بوده است ؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.