غسل چگونه است؟

0 77
 غسل به دو طریق انجام داده می شود:
۱ـ غسل ترتیبی ۲ـ غسل ارتماسی.

غسل ترتیبی: در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن را بشوید بعد از تمام شدن سر و گردن، طرف راست بدن را بشوید و بعد از تمام شدن طرف راست بدن، طرف چپ بدن را غسل بدهد و بشوید.
برای آن که یقین کند هر سه قسمت (سر و گردن، طرف راست بدن، طرف چپ بدن) را کاملا غسل داده، باید هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمت های دیگر را هم با آن قسمت بشوید، بلکه احتیاط مستحب آن است که تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.

غسل ارتماسی: در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود. توضیح المسائل مراجع عظام مسئله ۳۶۱ـ۳۶۳ـ۳۶۷ صفحات ۱۳۲ـ۱۴۰ـ۱۳۸٫
انسان به دو چیز جنب می شود که باید غسل کنید: ۱ـ آمیزش (جماع) ۲ـ بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد چه در بیداری، چه با شهوت باشد چه بدون شهوت، چه کم باشد و چه زیاد، چه با اختیار باشد چه بی اختیار.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.