عذاب بعد از مرگ تنها عذاب روحی است ،یاهم جسمی وهم روحی است ؟ لطفاً دراین زمینه توضیح دهید .

ترس از مرگ
0 38

آنچه یقینی است آنست که روح عذاب می شود ، البته جسم هم شایدعذاب به اوبرسد.

چنانچه درروایات است که فشار قبر به بدن بعضی گنه کاران می رسد واستخوانهای آنها راداخل درهم می کند ازشدت فشار وعذاب ، واگر کسی ازبین رفت وچیزی از بدنش نماند خداوند متعال برزخی برایش خلق می کند ، یعنی بدنی شبیه به بدن دنیوی شخص ، که آن بدن مثال عذاب می کشد .

ولذا شما مرده راهم گاهی درخواب می بینید ، اینکه انسان مرده رادرخواب ببینید ولوشاید بدن دنیوی اش زیر خاک پوسیده است ، آن بدن مثال برزخی مرده است که مادرخواب اوراباآن بدن می بینیم پس ولو بدن هم ( چه بدن عنصری دنیوی یا بدن برزخی ) عذاب می کشد ، ولی عمده درعذاب برای روح است ،

زیرا دراین دنیا هم آن روح است که لذت می برد ، تمام اعضاء بدن وحواس ظاهری واسطه برای لذت یا سختی روح است ، چون این روح دردنیا به گناه ومعصیت لذت برده است باید بعد ازاین دنیا عذاب شود وعذاب روح بالاترین عذابها است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.