اصولاً چرا زنان باید حجاب یا پوشش داشته باشند ؟آیا خداوند با زنان نامحرم است که زنان وقت نماز خواندن باید حجاب داشته باشند ؟

0 47

« حجاب »علاوه برآنکه دستور صریح قرآن کریم است ( آیات ۲۹ و ۳۰ سوره نور )
برای نایل آمدن یک فرد مسلمان به لوازم ایمان امری ضروری است . حجاب علاوه براینکه فرد راازنفوذ وتسلط شیطان درامان نگه می دارد . درسالم سازی یک جامعه نقش کلیدی دارد . باید توجه کرد که ازدیدگاه قرآن ، حجاب منحصر به زنان ویا پوشیدن چادر نیست ، بلکه مردان وزنان مأمور به رعایت حجاب ( به معنی پوشش لازم برنگاه ومواضع بدن خویش برای دورماندن ودور نگهاشتن از گناه ) اند وچشم ها نیز مانند بدن باید فرو افتاده ومحجبه باشد واز نگاههای مسموم وآلوده پرهیز شود .
حجاب نتایج و پیام های فراوانی دارد که برخی ازآنها به قرار زیر است :
۱-رعایت کننده حجاب ، بندگی خدا می کند نه اطاعت از هواها ونیازها ی نفسانی وشیطانی
۲-حجاب جامعه را ( مرد وزن ) از آلوده شدن دور می کند
۳-افراد جامعه به مسائل ونیازهای اساسی می پردازند وازانحراف افکار وتوجه ها پرهیز می شود .
۴-امنیت روانی ورفتاری فرد محجبه درمجامع عمومی تأمین می شود
۵- میل افراد شرور ومعصیت کار رادرترویج گناه کنترل می کند وباعث ترس ودوری آنها از ارتکاب بر معصیت می شود
۶- به رشد وشکوفایی یک جامعه توأم باامنیت وآرامش مورد نیاز آن ، کمک می کند
۷- حضور بی دغدغه فرد محجبه رادرانجام رسالت اجتماعی خویش ممکن می کند
۸-از پاشیدگی وتزلزل زندگی های شکل گرفته افراد جلوگیری می کند
۹-قلب ها وروحهای آدم ها از توجه به معصیت دور نگهداشته موجب انتقال توجه ها به خدا می شود و۰۰۰
ازجمله آثار حجاب ایجاد « خضوع وخشوع » و «بندگی » درفرد است ونماز که جایگاه لازمی برای بندگی است با حجاب تزیین می شود .
علاوه براین چگونه می توان به محضر خدا حاضر شد وباوی به عبادت ونجوا ومناجات پرداخت ، درحالیکه حکم اورارعایت نکرده باشیم آیا « بصیر » بودن خداوند بر« انسانها»جواز آن می شود که آدمها « عریان » با شند چون حجابی برای خداوند وجود ندارد واوبا هیچکس نامحرم نیست !

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.