تقلید مذموم و تقلید ممدوح چیست؟ و چه تفاوتی با هم دارند؟

شرایط تقلید
0 543

تقلید مذموم و تقلید ممدوح چیست؟ و چه تفاوتی با هم دارند؟

از نظر عقلی تقلید چهارگونه است: تقلید جاهل از جاهل; تقلید عالم از عالم; تقلید عالم از جاهل; تقلید جاهل از عالم . سه قسم اول تقلید باطل و تنها گونه چهارم صحیح است . دو قسم اخیر تقلید در قرآن آمده است: ۱ . تقلید جاهل از جاهل باطل است: وقتی به مشرکان گفته می‏شد.چرا از خدا و پیامبر پیروی نمی‏کنید، می‏گفتند: ما پدران خود را بر این روش یافته ‏ایم

اساساً تقلید، یعنی پیروی از قول و عقیده دیگری، که چند صورت برای آن متصوّر است:

الف- تقلید جاهل از جاهل

ب – تقلید عالم از جاهل

ج- تقلید عالم از عالم

د- تقلید جاهل از عالم

در موارد فوق تنها نوع چهارم ممدوح و بلکه سیره عقلاء عالم است، و اصلا اساس تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، بر فرا گرفتن آن که نمی داند، از آن کسی که می داند، استوار است و این روشی که عمومی و معمول است مطلوب و معقول هم هست.اما سه نوع دیگر تقلید مذموم و خلاف سیره عقلاء و هم خلاف عقل است.

اگر تشبیه معقول به محسوس کنیم و جاهل را نابینا و عالم را بینا حساب کنیم صورت حساب فوق این گونه خواهد شد:

الف- نابینا از نابینا تبعیت کند = مذموم

ب- بینا از نابینا تبعیت کند= مذموم

ج- بینا از بینا تبعیت کند= مذموم

د- نابینا از بینا تبعیت کند= ممدوح

تقلید در مذهب شیعه

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.