چه دلیلی برای برتری اسلام برسایر ادیان هست؟

0 42

یک مسلمان با توجه به آموزه هاى دینی، حکم مى کند اسلام بر دیگرادیان برترى دارد، با این توضیح که در نزدیک مسلمان،‌ایمان به تمامى پیامبران الهى پیشین جزء ضرورى دین است. « آمن الرسول بماانزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله… »1 ؛زیرا دین آن پیامبران نیز اسلام بوده است. خدا وند میفرماید: {ان الدین عند الله الاسلام} اماعده ای پس از آن پیامبران، برای رسیدن به اغراض ومنافع خودشان اقدام به تحریف فرامین اللهی می کردند و از آنچه که خدا توسط پیامبرانش نازل کرده بود غیر از مقدار بسیارکمی،بقیه دستخوش دگرگونی ونابودی قرار گرفته است وآنچه که اکنون به عنوان آیین یهودیت ومسیحیت معروف است ،آن چیزی نیست که خداوندبر پیامبرانش نازل کرد. در این خصوص قرآن مى فرماید: «و من یبتغ غیر الاسلام دیناًفلن یقبل منه و هو فى الاخره من الخاسرین؛هر که دینى جز اسلام اختیار کند،‌از اوپذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود».(2)

اما دین اسلام که توسط حضرت محمد (ص) از طرف خداوند آورده شده نسبت به ادیان محرف فوق برتری دارد؛ زیرا مورددگرگونی وتغییر قرار نگرفته است.خداونددر مورد دستورات آسمانی فران می فر ماید:{انانحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون}. و همچنین نسبت به آیین واقعی پیامبران گذشته_ که همان اسلام ولی در حد نازلتر و ساده تر بوده است_ نیز برتر وکامل تر است ؛ زیرا ایشانخاتم پیامبرا ن و اشرف آنها می باشد وپس از ایشان آیین ودستوری به عنوان وحی ازطرف خداوند نازل نمی گردد. و چون قرار نیست دستور جدیدی بیاید طبیعی است که باید کامل ترین آیین باشدتا بتواند راهنمای مردم تا روز قیامت باشد.
اسلام، دین تکامل یافتهآدم، نوح، ابراهیم،‌موسى و عیسی(ع) است،که با تکمیل رهنمودهاى وحیانی، این دین مورد رضاى خداوندى است. دینی که خداوندآن را دین کامل و مورد رضاى خداوندى معرفى کرده است. (الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دیناً).(۳) نیز فرمود: «و تمّت کلمه ربک صدقاً و عدلاً؛پیام راستین خدا کامل گشت.(۴) به همین جهت پیام آور این شریعت را خاتم انبیا معرفى کرده است.(۵) خاتم مایه زینت و گُل سرسبدپیامبران است.این آیات، بر برترى پیامبراسلام و شریعتش نسبت به پیامبران پیشین و شرایع شان دلالت دارد.
*******
۱.بقره (۲) آیه‌285.
۲.آل عمران (۳) آیه‌85.
۳.مائده (۵) آیه ۳.
۴.آل عمران (۳) آیه‌.
۵.احزاب (۳۳) آیه ۴۰.

کلات
دلایل برتری دین اسلامبر سایر ادیان عبارت‌اند از:
۱- جامعیت:
یکی از دلائل کامل بودن دین اسلام، جامعیّت آن است. جامعیت بدان معنا است که در اسلام قوانین و مقرّرات مورد نیاز انسان‏ها پیشبینی شده است. در آیات(۱) و روایات(۲) متعدّدی به این جامعیّت اشاره شده است. برخی از اندیشوران مسلمان باور دارند که در کتاب و سنّت، احکام مورد نیاز انسان‏ها بیان شده است.(۳) امام راحل فرمود: "… قرآن مجید و سنّت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد".(4) شهید مطهری می نویسد: "همه جانبگی از جمله امتیازات اسلام نسبت به ادیان دیگر است…".(5)
در اسلام، احکام و قوانین منحصر در زندگی فردی انسان‏ها نیست، بلکه تمام ابعاد زندگی اجتماعی را نیز در بر دارد، چرا که زندگی فردی و اجتماعی انسان از هم قابل تفکیک نبوده و بسیاری از امور فردی، در زندگی اجتماعی و بالعکس تأثیر دارند.
۲- هماهنگی با مقتضیات زمان:
یکی از ویژگیهای بسیار مهم اسلام همسویی آن با شرایط زمان است؛ یعنی قوانین اسلام علاوه بر جامعیت به گونه‏ای تشریع شده که پاسخگوی نیازهای انسان‏ها در همه زمان‏هااست؛ از این رو اسلام بعد از گذشت چندین قرن بالنده و پویا ظاهر شده و در مقام پاسخگویی نیازهای مردم اظهار عجز نکرده است.
امام صادق(ع) درباره قرآن فرمود: "خداوندقرآن را برای زمان و مردم خاصی قرار نداده است. قرآن برای همه زمان‏ها و برای همه انسان‏ها تا روز قیامت تازگی دارد".(6) "مارسل بوازار" می نویسد: "احکام و قوانین اسلام به پرسش‏های معاصر پاسخ داده است…".(7) یکی از امتیازات اسلام نسبت به ادیان دیگر همین است که ادیان دیگرپاسخگوی نیازهای زمان خود بودند، حال آنکه اسلام پاسخگوی نیازهای انسان‏ها درطول تاریخ می باشد. یکی از علل خاتمیّت اسلامرا در همین ویژگی باید جستجو نمود.
همسویی اسلام با شرایط زمان بدان معنا نیستکه قوانین اسلام با شرایط زمانی تطبیق گشتهو تغییر یابد، بلکه معنایش این است که هرگاه احتیاجات و حوادث و مقتضیات زمان به اسلام عرضه می شود، پاسخگو است
۳- تلفیق دنیا و آخرت:
یکی از دلایل مهم کامل بودن دین اسلام درتلفیق دنیا و آخرت ظهور می کند. اسلام بااصل دنیا و مواهب آن مبارزه نکرده و رهبانیت را نپذیرفته است: "لا رهبانیه فی الإسلام". دین دنیا را پل ارتباطی آخرت دانسته است. از این رو نخست تعریف دقیق از دنیا ارائه داده و به زندگی انسان‏ها سمت و سو داده و همگان را به فعالیت در دنیا فرا خوانده است. از سوی دیگر اسلام مردم را به آخرتگرایی فراخوانده و از دنیا گرایی بر حذرداشته، این در حالی است که برخی از ادیان نیز دنیا گریزی را مطرح کرده‏اند، چنانکه برخی دیگر آخرت گریزی را مطرح کرده‏اند.
شهید مطهری در این خصوص می نویسد: "درجامعه‏ های کهن همیشه یکی دو چیز وجود داشت: یاّ آخرت گرایی و زندگی گریزی و یا زندگی گرایی و آخرت گریزی. اسلام آخرت گرایی رادر متن زندگی گرایی قرار داد. از نظر اسلام راه آخرت از متن زندگی و مسئولیت‏های زندگی دنیا می گذرد".(8)

۴- جهان شمولی:
اسلام علاوه بر جامعیّت و همسویی با شرایط زمان، جهان شمول است.
جهان شمولی بدان معنا است که اسلام اختصاص به مردم و سرزمین خاصی ندارد، بلکه دین همگانی است. بر خلاف ادیان دیگر که هر کدامبه امت و قومی اختصاص داشته‏اند.
از این رو در قرآن خطاب به پیامبر اسلام(ص) آمده است: "و ما أرسلناک إلا رحمه للعالمین".(9) از برخی آیات(۱۰) و روایات دیگر استفاده میشود که در زمان حکومت جهانی امام زمان(ع) دین اسلام همه جهان را فرا گرفته و همگانی می شود.

۱- انعام (۶) آیه ۵۹
– ۲کافی، ج ۵، ص ۸۳؛ بحارالانوار،ج ۷۴، ص ۱۴۵.
-۳مجموعه مقالات نقش زمان و مکان در اجتهاد،ج ۱، ص ۲۸۶ و ۲۷۰.
-۴ همان، ص ۲۸۶.
-۵ وحی و نبوّت، ص ۹۰؛ مجموعه آثار، ج ۲، ص ۲۴۱.
۶ – عیون اخبار الرّضا، ج ۲، ص ۱۳۰.
۷ – اسلام در جهان امروز، ص ۲۵۹
۸- وحی و نبوت، ص ۹۱؛ مجموعهآثار، ج ۲، ص ۲۴۲.
۹-انبیا(۲۱) آیه ۱۰۷؛ اعراف (۷) آیه ۱۵۸، توبه (۹) آیه ۲۸.
۱۰- توبه (۹) آیه ۳۳.
meshkaat

دلایل برتری اسلامبر ادیان اسمانی دیگر

۱- اسلام آخرین دین است و همیشه دین آخراز همه جهات بر ادیان پیشینامتیاز وبرتری دارد چون اگر دین بعدی بیایدو مکمل ادیان گذشته نباشد لغوخواهد بود .
۲- اسلام منادی توحید در همه ابعاد آن استولی ادیان دیگربه انحراف کشیده شده اندمثل مسیحیت که قائل به تثلیث هستند .
۳- تاریخ و شناسنامه دین اسلام کاملا روشناست ؛ در حالی که تاریخ ادیان گذشته کاملا مبهم و تاریک است.
۴- معارف اسلام، عمیق و موافق بابراهین عقلی و شرعیت اسلام، گسترده ودر بر دارنده تمامی قوانین مترقی و حقوق انسانی و اجتماعی است؛ در حالی که برخی از معارف ادیان دیگربا براهین عقلی ناسازگار و شریعت آنها بسیارمحدود و فردی است.
۵- گزاره‌های دینی متون اسلامی به ویژه قرآن مطابق با واقع است و هرروزه، علوم تجربی و طبیعی از حقانیت آنهاپرده بر می‌دارد و با آنها مطابق است؛ در حالی که گزاره‌های متون ادیان دیگر با علوم و کشفیّات بشر امروز،ناسازگار و غیر قابل جمع است.
۶- مَثَل اسلام و ادیان سابق، مَثَل ۱۰۰و کمتر از آن است یعنی چون که صد آید، نود در پیش ماست؛ البته این بنابر فرضی است که ادیان سابق عاری از تحریف و دور از دست برد بشر قرار گرفته باشند که به شهادت تاریخ، ادیان سابق، جملگی دچار این نقصان و این مشکل بوده‌اند.
۷- وجود قرآن در میان مسلمانان که تحریف نشده و بعنوان معجزه جاویدان است ، از امتیازات دیگران اسلام است که دیگر ادیان از این امتیاز بی بهره اند.

نگار
استاد شهید مرتضى مطهرى با استناد به آیه «و من یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه» مى فرماید که: دین تسلیم است،‌ولى حقیقت تسلیم در هر زمان،‌شکلى دارد و در این زمان، شکل آن،‌دین گران مایه اى است که به دست حضرت خاتم الانبیا ظهوریافته است. لازمه تسلیم خدا بودن، پذیرفتن دستورهاى او است. روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کرد و آخرین دستورهمان است که آخرین رسول آورده است.(عدل الهی،ص ۳۲۹ تا ۳۳۴)

منبع: پرسمان قرآن

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.