فرق اعجاز علمی با اعجاز لغوی چیست؟

0 27

فرق اعجاز علمی با اعجاز لغوی چیست؟ آیا با پیشرفت علم، می توان از نظر علمی و لغوی مانند قرآن کریم آورد؟

پاسخ:

معجزه دارای چند ویژگی است:
الف: خارق عادت باشد.
ب: معجزه به معنای انجام محال عقلی نیست، بلکه ارتکاب محال عادی است و تحت قانون علیت عام و غیر مادی است.
ج: مغلوب واقع نشود و دیگران نیز از آوردن مثل آن عاجز باشند.
د: از امور شر نباشد.
هـ. معجزه گواه صدق مدعی باشد.
مقصود از معجزه ی علمی قرآن کریم، رازگوی علمی است. یعنی مطلب علمی را که قبل از نزول آیه کسی از آن اطلاع نداشته، به طوری که مدت ها بعد از نزول آیه مطلب علمی کشف شود و این مسأله علمی طوری باشد که با وسایل عادی که در اختیار بشر عصر نزول بوده، قابل اکتساب نبود.
این نشان می دهد که قرآن کریم در عصری که جهل و ظلمت در آن سایه افکنده بود، مطالب علمی مطابق با واقع را مطرح کرده و بعد از قرن ها از طریق عقل بشری کشف شده است.
آن چه می توان گفت، این است که قرآن کریم در تمامی ابعاد دارای اعجاز است. و اعجازی که به دنبال آن تحدی دارد فصاحت و بلاغت قرآن کریم است همانند قرآنی که دارای فصاحت و بلاغت و اعجاز علمی و اسرار غیبی و … را بیان کند. و معجزه ی علمی قرآن کریم، وحیانی، فرازمانی، جهانی و جاودانی است و این به این معنا نیست که کسی نتواند علمی را کشف کند. بلکه به این معنا است که کسی نمی تواند قرآنی همراه با مسائل علمی، غیبی و ادبی را با تمام خصوصیات بیاورد و یا بنویسد و این قانون در تمام عصر و مصر حاکم است و با پیشرفت علوم بشری، نمی توان بر قلّه ی وحیانی دست یافت و یا مانند آن آورد و یا آن را از کار انداخت. چون وقتی این اعجاز الهی وحیانی، فرازمانی، جهانی و جاودانی شد، دیگر با پیشرفت علمی نمی توان آن دستی بر آن داشت و یا مانند آن آورد.
اما درباره ی اعجاز لغوی باید گفت: قرآن کریم دارای اعجاز لغوی نیست. چون قرآن کریم از زبان و لغت معمولی مخاطبین خود، یعنی اعراب استفاده کرده است، ولی نظم خاص و ترکیب کلمات و انتخاب واژه ها معجزه است و قابل تقلید نیست.
اعجاز قرآن کریم در ادبیات است که معروف به اعجاز ادبی شده است که کسی نمی تواند همانند ادبیات قرآن کریم همراه با فصاحت و بلاغت و با تمام خصوصیات، سوره ای را بیاورد. فرق بین اعجاز علمی و ادبی آن است که اعجاز علمی رازگوی علمی است که در عصر نزول مطرح شده و هیچ کس به آن آگاهی نداشتند و بعدها عقول بشری به آن دست یافته است و مثل آن را اختراع می کنند. اما اعجاز ادبی همراه با فصاحت و بلاغت قرآن کریم، کسی نمی تواند مثل سوره ای از قرآن همراه با اعجاز ادبی و فصاحت و بلاغت را بیاورد.(۱)

پاورقی:

۱. طباطبایی، سیّد محمّد حسین، المیزان، ج۱، ص ۷۲. البیان، خوئی، ص ۱۰۳. رضایی اصفهانی، پژوهشی در قرآن، ، ج۱، ص ۶۰ ـ ۶۵.

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات    

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.