در مورد محتوای تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی توضیح دهید؟

0 26

لطفاً در مورد محتوای تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی توضیحات جامعی ارایه دهید و همه جلدها و موضوعات مطرح شده در آنها را معرفی کنید؟

پاسخ:

سبک تفسیری حضرت استاد در این کتاب و مجلدات بعدی این دوره تفسیری (تا به امروزه هفده جلد چاپ شده) که هر یک جلد یا هر دو جلد آن به موضوعی خاص اختصاص دارد، تفسیر قرآن به قرآن است ولی در عین حال، برای تتمیم و تکمیل بحث، از روایات معصومین ـ علیهم السلام ـ نیز استفاده شده است.
مباحث کتاب، از حیث جامعیت مطالب، ظرافت و عمق، و نیز ترتیب منطقی مباحث، در چینش مناسبی قرار دارد.
با آنکه مباحث کتاب، از ثقل ویژه ای در محتوا برخوردار است، از نظر قلم و نگارش سعی شده تا به زبانی روان و رسا بیان شود تا علاوه بر فضلا و طلاب حوزه، فرهنگیان و دانشگاهیان نیز بتوانند بیشترین بهره مندی را از آن داشته باشند.
حال معرفی مجلدات و بخش های موجود در آنها:
جلد ۱: قرآن در قرآنبخش ها: ۱. حقیقت قرآن ۲. اعجاز قرآن: در دو فصل: تعریف اعجار ـ ویژگی اعجاز ۳. رسالت قرآن: در دو فصل ۴. جاودانگی قرآن در دو فصل: خاتمیت و کمال قرآن ـ عصمت و عدم تحریف قرآن ۵. فهم قرآن.
جلد ۲: توحید در قرآن:بخش ها: ۱. قرآن و راههای شناخت خدا: در سه فصل: راه آفاقی ـ راه انفسی ـ سیر در حقیقت هستی ۲. مراتب توحید در پنج فصل: توحید ذات ـ توحید اسماء ـ توحید افعالی ـ توحید علمی ـ موحدان در قرآن ۳. نفی شرک: در پنج فصل: انواع شرک ـ گروه های مشرک ـ ریشه های شرک ـ پیامدهای شرک ـ برائت همگانی از شرک.
جلد ۳. وحی و نبوت در قرآنبخش ها: ۱. وحی: در چهار فصل: حقیقت وحی ـ فرق وحی و تجربه دینی ـ اثر وحی ـ منکران وحی ۲. نبوت عام: در دو فصل: اهداف و فواید نبوت ـ مباحث عصمت پیامبران ۳. نبوت خاص: در دو فصل: دلائل نبوت پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ خاتمیت.
جلد ۴: معاد در قرآنبخش ها: ۱. یاد معاد ۲. دنیا و آخرت ۳. منکران معاد ۴. امکان معاد ۵. ضرورت وقوع معاد ۶. مرگ، قبر و برزخ ۷. شهید و شهادت ۸. نشانه های قیامت ۹. نام ها و حوادث قیامت ۱۰. سوال در قیامت ۱۱. گواهان رستاخیز ۱۲. نامه اعمال.
جلد ۵: معاد در قرآن که ادامه جلد ۴ می باشد.بخش ها: ۱۳. حبط عمل ۱۴. تجسم عمل ۱۵. شفاعت ۱۶. کیفر و پاداش ۱۷. میزان ۱۸. صراط ۱۹. اعراف و اعرافیان ۲۰. بهشت و راه رسیدن به آن ۲۱. نعمت های بهشتی ۲۲. دوزخ و عوامل ورود در آن ۲۳. اوصاف دوزخیان ۲۴. کیفر جاودان.
جلد ۶: سیره پیامبران در قرآن.بخش ها: ۱. سیره مشترک پیامبران در سه فصل: سرّ تبیین سیره مشترک پیامبران در قرآن ـ ثمره شناخت پیامبران و سرگذشت امتها ـ اصول مشترک در رسالت پیامبران (بیست و چهار اصل) ۲. سیره حضرت آدم: در پنج فصل: خلیفه الله و مقام خلافت ـ تعلیم اسماء به انسان کامل ـ سجده فرشتگان در پیشگاه انسان کامل ـ ابا و استکبار شیطان ـ عدم اختصاص خلافت الهی به قرآن ۳. سیره حضرت ادریس ۴. سیره حضرت نوح ۵. سیره حضرت هود ۶. سیره حضرت صالح ۷. سیره حضرت ابراهیم ۸. سیره حضرت لوط ۹. سیره حضرت اسحاق ۱۰. سیره حضرت یعقوب.
جلد ۷: سیره پیامبران در قرآن که ادامه جلد ۶ می باشد.۱۱. سیره حضرت یوسف ۱۲. سیره حضرت ایوب ۱۳. سیره حضرت شعیب ۱۴. سیره حضرت موسی ۱۵. سیره حضرت الیاس ۱۶. سیره حضرت لقمان ۱۷. سیره حضرت داوود ۱۸. سیره حضرت سلیمان ۱۹. سیره حضرت یونس ۲۰. سیره حضرت زکریا ۲۱. سیره حضرت یحیی ۲۲. سیره حضرت عیسی.
جلد ۸: سیره رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در قرآنبخش ها: ۱. شاخصه های برتری رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بر پیامبران ۲. احتجاج های توحیدی رسول اکرم ۳. سیره توحید و شئون رسول اکرم ۴. سیره رسالتی رسول اکرم.
جلد ۹: سیره رسول اکرم در قرآن که ادامه جلد ۸ می باشد.بخش ها: ۵. عصمت، اعجاز و معراج پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در سه فصل: عصمت ـ اعجاز ـ معراج پیامبر ۶. رسالت جهانی پیامبر و وظایف دیگران در قبال آن در شش فصل: مراحل تاثیر رسالت پیامبر ـ پیامبر، محور اطاعت الهی ـ تفویض تدبیر ـ پیامبر، محور محبت الهی ـ پیامبر، محور سیاسی اجتماعی ـ تکریم پیامبر در قرآن و سنت ۷. سیره احتجاجی رسول اکرم در پنج فصل: حکمت و جدال در احتجاج ـ احتجاج با ملحدان ـ احتجاج با یهودیان ـ احتجاج با مسیحیان ـ تجلی ولایت در نبوت و امامت ۸. سیره رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در یاد معاد در نه فصل: هماهنگی مبدأ و معاد ـ معاد، هدف معقول ـ اهتمام به معاد ـ مراتب توجه به معاد ـ پیامبر و یاد معاد ـ مشاهد قیامت ـ توافق جزا و عمل ـ ولایت، حصن الهی ـ ولایت، بهای بهشت ۹. سیره رسول اکرم در توجه به قرآن در پنج فصل: قرآن، رابط بین مبدأ و معاد ـ آداب معنوی قرآن در قرائت و تدبر ـ سیره قرآنی پیامبر ـ تکریم متقابل قرآن و پیامبر ـ عالمان به تاویل قرآن ۱۰. وصایا و مواعظ قرآنی رسول اکرم در سه فصل: وصایای پیامبر به ابوذر ـ وصایای پیامبر به ابن مسعود ـ رهایی از آتش درون به بیرون.
جلد ۱۰. مبادی اخلاق در قرآنبخش ها: ۱. جهان بینی و اخلاق در چهار فصل: خواستگاه احکام اخلاقی ـ تاثیر متقابل جهان بینی و اخلاق ـ کمال انسان از نظر دین ـ سعادت روح و بدن ۲. انسان و اخلاق در شش فصل: اخلاق گرائی انسان ـ تغییر پذیری خلق ـ تاثیر و تاثر پذیری اخلاقی ـ جاودانگی اخلاق ـ شناخت اراده، میل و اختیارـ متعلم و معلم ۳. اهمیت و آثار اخلاق در شش فصل: اهمیت علم اخلاق ـ منشأ نیاز اخلاق ـ اهمیت تهذیب نفس ـ آلودگی و طهارت روح ـ نقش اخلاق در گرایش به لذات برترـ نقش اخلاق در کارگزاران نظام ۴. فرزانگان و اخلاق در پنج فصل: فارابی و اخلاق ـ ابن سینا و اخلاق ـ مقامات عارفان در نگاه ابن سینا ـ گزارشی از «رساله الطیر» صدر المتالهین و تحول در علم اخلاق.
جلد ۱۱: مراحل اخلاق در قرآنبخش ها: ۱. موانع نظری و عملی سیر و سلوک در هفت فصل: غفلت ـ وسوسه علمی ـ پندار گرائی ـ عقل متعارف ـ هوس مداری ـ کمینگاه های شیطان ـ بازیگری و دنیاگرائی ۲. مراحل مانع زدائی از سیر و سلوک در پنج فصل: توبه ـ زهد ـ ریاضت ـ مراقبت و محاسبه ـ تقوا ۳. مقامات عارفان و مراحل سیر و سلوک (بیست و چهار مرحله)
جلد ۱۲: فطرت در قرآنبخش ها: ۱. مبادی و کلیات فطرت در قرآن ۲. فطری بودن بینش و گرایش به خدا و دین در قرآن در هشت فصل: آیات تذکره ـ آیات نسیان ـ آیات میثاق ـ فطری بودن مجموعه معارف دین ـ توجه به خدا هنگام احساس خطر ـ توجه به خدا هنگام سفر دریائی ـ تبیین فطرت از راه محبت ـ چگونگی دلالت گرایش فطری بر وجود خارجی متعلق آن ۳. عوامل و موانع شکوفائی فطرت در انسان در سه فصل: عوامل شکوفائی ـ موانع شکوفائی ـ راه های زدودن موانع.
جلد ۱۳. معرفت شناسی در قرآن.بخش ها: مقدمه و چهارده فصل: ارکان و مبانی معرفت ـ معیار معرفت ـ معرفت شهودی و معرفت مفهومی ـ معرفت عقلی و میزان منطقی ـ مصادره ها، اصل های موضوعی ـ ثبات قضایای تعیینی ـ طرح مسأله معرفت در آیات قرآن ـ طرح دعاوی منکران معرفت در قرآن ـ شرایط و موانع معرفت از نگاه قرآن ـ معرفت و ایمان ـ ابزارها و راه های معرفت ـ تقسیم در معرفت ـ مراحل معرفت دگرگونی و اعتلای معرفت.
جلد ۱۴: صورت و سیرت انسان در قرآنبخش ها: ۱. صورت آدمی در کتاب الهی در سه فصل: مبدأ فاعلی ـ مبدأ داخلی ـ مبدأ غائی ۲. سیرت الهی انسان در قرآن کریم در پنج فصل: رفتار خدا با انسان ـ انسان و علم در قرآن ـ خلافت الهی انسان ـ کرامت الهی انسان ـ دین و رهبری انسان در قرآن.
جلد ۱۵. حیات حقیقی انسان در قرآنبخش ها: ترسیم نهائی انسان بر اساس حکمت نظری و علمی قرآن در سه فصل: حیات متألهانه انسان ـ مرزهای حقیقت و اعتبار در حیات انسان ـ آموزه های اخلاقی در قرآن برای تضمین حیات حقیقی ۲. سیری کوتاه در برخی از نظریات انسان شناسی در دو فصل: مبادی لازم در نقد انسان شناسی ـ صورت پردازی انسان در اندیشه برخی ارباب مکاتب.
جلد ۱۶: هدایت در قرآنبخش ها: ۱. کلیاتی درباره هدایت در نه فصل: آشنائی اجمالی با هدایت ـ راه های شناخت حقیقت هدایت ـ ضرورت هدایت ـ ارکان هدایت ـ گستره هدایت ـ انواع هدایت ـ برکات پیروی از هدایت ـ فرجام ره یافتگان و گم شدگان ۲. منشأ و مظاهر هدایت در دو فصل: منشأ هدایت خدا ـ مظاهر هدایت ۳. انواع رسالت ها و هدایت های قرآن در هفت فصل: انواع رسالت های قرآن ـ انواع هدایت های قرآن ـ ویژگی های هدایت قرآن ـ آثار تلاوت قرآن در هدایت انسان ـ شرایط بهره وری از هدایت قرآن ـ شیوه های هدایت در بیان قرآن ـ راه یافتگان به هدایت قرآن ۴. راه یابی انسان به هدایت قرآن در سه فصل: چگونگی هدایت انسان در قرآن ـ مسیر هدایت انسان ـ راه کارهای انسان ۵. مبدأ و مظاهر ضلالت و راه گریز از آن در شش فصل: ماهیت ضلالت و اضلال ـ زمینه های ضلالت ـ پیامدهای ضلالت ـ چگونگی اضلال شیطان ـ شیطان و رهزنی او ـ نیروهای مزاحم و راه مبارزه با آن.
جلد ۱۷: جامعه در قرآنبخش ها: ۱. کلیات در سه فصل: تعریف و تقسیم جامعه ـ نهادهای اجتماعی ـ عوامل تشکیل جامعه ۲. ساختار جوامع انسانی در سه فصل: اقسام جامعه ـ منطق جامعه الهی و الحادی ـ قطب بندی های اجتماعی ۳. اسلام آیین زندگی در سه فصل: حقیقت حیات ـ حیات انسان در اسلام ـ حیات اجتماعی انسان در اسلام ۴. جامعه در قرآن در سه فصل: ابعاد اجتماعی اسلام ـ جامعه در آیینه روایات ـ نسبت اسلام با دنیا ۵. اسلام جامعه، موانع و راهکارها در سه فصل: اصالت فرد و جامعه ـ عوامل شکوفائی جامعه ـ عوامل انحطاط جامعه از نگاه قرآن ۶. اسلام درجهان معاصر در سه فصل: مبانی حکومت اسلامی و نظام دموکراسی ـ زمامداری در اسلام ـ آزادی در جامعه اسلامی.

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات    

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.