در بهشت سخن از چند همسری است، چرا؟

0 424

از ازدواج مطهره به دست می آید که: در بهشت سخن از چند همسری است، چرا؟ این دلپذیر و خواست برخی مردان است. ولی بانوان از چند همسری استقبال نمی کنند. آیا نمی توان ادعا کرد که قرآن کریم موافق با خواسته ها و آرزوهای مردان ساکن حجاز سخن می گوید؟

پاسخ:

مقدمه: در فرهنگ قرآنی، «پدیده جنسی»، دور از «عقده های جنسی» و «عریان پرستی» است. اسلام عزیز، نظام خانواده را بر نظام «اعتدال جنسی»، تنظیم کرده است و با دو پدیده «عریان پرستی» در غرب جدید و «عقده های جنسی» در شرق و غرب قدیم «مسیحیّت»، به شدّت مبارزه کرده است. از طرف دیگر، پدیده «کام جویی جنسی»، طرفینی و دو جانبه است. گاهی شدّت «عطش جنسی» در بانوان، شدیدتر از مردان است. در داستان یوسف و زلیخا، پدیده جنسی و «عطش جنسی» کدام یک شدیدتر بوده است؟(۱)

یکی از پیش فرض های ذهنی کج اندیشانه و منحرفانه برخی از صاحبان مکتب، این است که در پدیده «کام جویی جنسی»، خاستگاه زن را نقطه ی مقابل خاستگاه مرد می دانند و این پیش فرض ذهنی کج اندیشانه و منحرفانه خود را بر دین تحمیل می کنند. با رجوع به مبانی و منابع دینی، روشن می شود که در پدیده جنسی و کام جویی، نه تنها زن و مرد در مقابل یکدیگر قرار ندارند، بلکه از یک «خاستگاه تعاملی و تکاملی» و دو جانبه برخوردار هستند.

در مورد این که وضعیت همسر داری در بهشت چگونه است؟

باید به مبانی و منابع دینی رجوع کرد. نکته نخست این که بهشت جایگاهی جاودانی است(۲) و با همسر داری در دنیا قابل مقایسه نیست.
در ثانی، قرآن کریم به گونه پوشیده و پنهان از «حور و غلمان» سخن رانده است و شرح و تفصیل آن بر ما پوشیده مانده است.(۳)

سوّم این که واژه «حور» و «عین»، عام هستند و بر مرد و زن هر دو اطلاق می شود.(۴) در منابع روایی آمده است: در بهشت بازاری است که در آن هیچ خرید و فروشی صورت نمی گیرد، مگر صورت هایی از مردان و زنان بهشتی. هر کس اشتهای صورتی داشته باشد در آن بازار داخل می شود و در آن جا «مجتمع حور العین» است که به صورتی خوش و دلکش.(۵)

چهارم این که: عبارت ازواج مطهّره(۶). یعنی همسران پاکیزه، که از آن به دست می آید که پدیده همسر داری و لذّت آفرینی در بهشت به صورت «تعاملی» و دو جانبه است. در مسأله ازدواج، کام جویی یک جانبه نیست و به صورت دو جانبه معنا می شود. وقتی دو نفر همگام دستان خویش را در آب فرو می برند، دست هر دو خیس می شود. این طور نیست که دست یکی در آب خیس بشود. ولی دست دیگری در آب خیس نشود. این قانون طبیعی و قانون آفرینش است. تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل. در فرهنگ قرآن کریم، همان طوری که مرد زوج است زن نیز زوج است. همان طوری که مرد زوج زن است، زن نیز زوج مرد است. در قرآن کریم، واژه زوجه و زوجات به صورت مؤنث استعمال نشده است.(۷)

به هر صورت حکمت خداوندی به مقتضای طبیعت انسان اقتضاء داشته است که از آغاز آفرینش او جفت و همسری برای او بیافریند و در فرایند زندگی، باری بزرگ و وظیفه ای سنگین و دشوار و مشترک بر عهده آنان نهد و گام به گام همراه همدیگر باشند و با هم زندگی دنیوی را سپری سازند.(۸) این پدیده به صورت ظریف و جاودانه در بهشت الهی نیز وجود دارد و اهل بهشت از هیچ چیز در بهشت به اندازه ازدواج لذّت نمی برند و این کام جویی در بهشت دو جانبه و تعاملی است.(۹)

در جواب به قسمت پایانی سئوال باید گفت: این که گفته شود مردان حجاز شهوت پرست، ولی بانوان حجاز در پدیده جنسی و کام جویی، خنثی می باشند، یک ادّعای ناصواب است. چون هیچ انسانی از نظر جنسی و کام جویی خنثی خلق نشده است و اگر هم کسی در اثر عوامل خاصی خنثی باشد، به عنوان یک عیب به حساب می آید و بیماری است که از بیرون بر او عارض شده است. در واقع پدیده جنسی و کام جویی کمال آفرین است. مولانا در راستای دو جانبی و تعاملی بودن رابطه بین مرد و زن می گوید:

چون پی «یسکن اِلَیهاش آفرید».(۱۰) کی تواند حوّا از آدم برید.(۱۱)
در فرهنگ قرآن کریم، نعمت های بهشتی بی شمار و در عین حال جاودان هستند. در میان نعمت های بی شمار مادّی و معنوی بهشتی، یک نعمت، نعمت ازدواج و کام جویی زن و مرد بهشتی از یکدیگر می باشد و این نعمت در برابر «بهشت لقاء» و «بهشت رضوان»(۱۲) بسیار ناچیز است. از دیدگاه قرآن کریم، عشق و علاقه دو همسر نسبت به یکدیگر، یکی از نشانه های بارز خداوند می باشد. مرد و زن در دامان همدیگر به معراج می رسند و به محبّت، آرامش و مکانت دست می یابند.(۱۳) عقده های جنسی قدیم (مسیحیت) و شرق و عریان پرستی های غرب جدید (صهیونیست ـ مسیحی و صهیونیست ـ یهودی) را نباید به فرهنگ قرآنی نسبت داد.

از نظر اسلام، علاقه جنسی و کام جویی نه تنها با معنویت منافات ندارد، بلکه جزء خلق و خوی انبیاء است. در واقع «هر امر معنوی، اصل و پایه مادّی و طبیعی دارد و هر امر مادّی یک گسترش و بسط معنوی».(۱۴) در منطق اسلام، چه در دنیا و چه در بهشت کوچکترین اشاره ای به پلید بودن کام جویی جنسی و یا به پلیدی کشاندن انسان از طریق کام جویی جنسی نشده است. اسلام تمام تلاش را به کار بست تا نظام خانواده را تنظیم کند و به اعتدال جنسی مبدل سازد.(۱۵)

خلاصه و نتیجه: آن چه به عنوان نتیجه قابل بیان است، این که: اوّلا قرآن کریم به صراحت از چند همسری در بهشت، سخن به میان نیاورده است و در این راستا به طور سر بسته و پنهان سخن گفته است. آن چه از قرآن کریم به دست می آید، این است که در بهشت نعمت های جاودانی به صورت مادّی و معنوی بی شماری وجود دارد که یکی از آن ها کام جویی زنان بهشتی از مردان بهشتی و مردان بهشتی از زنان بهشتی است. اگر هم چند همسری در بهشت ثابت شود، دیگر از جنس کام جویی های غرب پسندانه، عریان پسندانه و کاذب نیست.

در ثانی بهشت در اختیار کسی نیست. نعمت های بی شمار مادّی و معنوی را خداوند به صورت جاودانی به اهل بهشت پاداش می دهد. سوّم این که پدیده جنسی و کام جویی چه در دنیا و چه در بهشت، به صورت تعاملی و دو جانبه است و زن و مرد در مقابل یکدیگر قرار ندارند. زنان و مردان حجاز و زنان و مردان بهشتی هیچ کدام «خنثی نیستند. البته در عرصه «عطش جنسی»، «آتش جنسی» و «کام جویی»، مرد و زن دارای مراتب هستند.
گاهی ممکن است عطش جنسی زن بیشتر از مرد باشد و یا به عکس.

پاورقی:

۱. یوسف : ۲۳ و ۲۵ ـ ۳۱ و ۳۳.
۲. حسینی تهرانی، سید محمد حسین، معاد شناسی، مشهد، انتشارات نور ملکوت قرآن، چاپ اول، ۱۴۲۹ق، ج۱۰، ص۷۱ـ۱۱۳.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قم، انتشارات مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۲ش، ج۶، ص۲۶۵.
۴. همان، ص۲۶۱.
۵. معاد شناسی، همان، ص۲۰۰.
۶. نساء : ۵۷.
۷. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، چاپ دوم، ۱۳۷۱ش، ص۹۹.
۸. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم ـ معاد در قرآن، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول، ۱۳۸۱ش، ج۵، ص۳۰۶.
۹. معاد شناسی، همان، ص۱۷۷.
۱۰. اشاره به آیه اول سوره نساء.
۱۱. مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت ۲۴۲۶.
۱۲. توبه : ۷۲.
۱۳. روم : ۲۱.
۱۴. مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی در اسلام و غرب، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیستم، ۱۳۸۵ش، ص۵۳.
۱۵. همان، ص۱۲.

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.