آیا حشر در قیامت و کیفر اعمال مخصوص انسان هاست یا شامل جنیان هم می گردد ؟

روزحشر
0 26

حشر قیامت و رسیدگی به اعمال و پاداش کیفر هم برای جن و هم برای انس است و این مطلب از آیات قرآن به خوبی برمی آید .
{P – سوره الرحمن ، آیه ۳۹ ؛ سوره انعام ، آیه ۱۲۸ ؛ سوره اعراف ، آیات ۳۸ و ۱۷۹ ؛ سوره هود ، آیه ۱۱۹ ؛ سوره سجده ، آیه ۱۳ . P}

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.