علّت دشمنی شیطان با انسان چیست و چرا خداوند به شیطان مهلت داد تا به وسوسه انسان ها بپردازد؟

شیطان
0 93

همچنان که قرآن مجید می فرماید شیطان دشمن آشکار ماست چرا که او خود و همدستانش را برای وسوسه و گمراه کردن و در نهایت به جهنّم کشیدن انسان ها آماده و مهیا ساخته است . و علّت دشمنی وی تکبّر او نسبت به آدم است ؛ چرا که آدم شایسته آن همه تکریم از ناحیه خداوند متعال شد به گونه ای که شیطان هم مامور شد ، تا مانند فرشتگان در برابر حضرت آدم سجده کند ؛ امّا او از این کار تخلّف کرد . و گفت : « انا خیر منه مخلقتنی من نار و خلقته من طین ؛ من از او بهترم مرا از{P – سوره ص ، آیه ۷۶ . P}
آتش آفریده ای و او را از خاک خلق کرده ای » .
و اینکه خداوند شیطان را مهلت داد تا برای وسوسه انسان ها قیام و اقدام کند به خاطر این بود که شیطان عبادت های طولانی برای خدا انجام داده بود و به پاداش آنها خواسته وی که از جمله همین مهلت خواستن بود پاسخ داده شد . در این باره در قرآن کریم آمده است : « قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون * قال فانّک من المنظرین * الی یوم الوقت المعلوم ؛ مرا تا روزی که برانگیخته می شوند[قیامت ] مهلت ده * خداوند گفت : به درستی که تو از مهلت داده شدگانی * تا روز وقت معلوم » .
{P – سوره ص ، آیه ۷۸ . P}
توضیح این نکته لازم است که این پاسخگویی به سؤال شیطان زمینه یی برای ترقّی و تکامل روحی انسان ها نیز هست و در این امر حکمتی نیز نهفته است ؛ چرا که وجود شیطان و وسوسه های او یکی از عواملی است که با طرح راه ضلالت در کنار راه هدایت زمینه را برای انتخاب آزاد و در عین حال دشوار انسان فراهم می آورد و در چنین زمینه ای ، انتخاب راه هدایت و صواب از سوی انسان ارزشمند خواهد بود .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.