مرتاض ها چه کسانی هستند؟

0 163

مرتاض -اسم فاعل: آن که ریاضت کشد (برای تهذیب نفس). ریاضت -اسم مصدر

۱- تحمل رنج و تعب برای تهذیب نفس و تربیت خود یا دیگری.

۲- تمرین، ممارست.

۳- کوشش، تلاش

۴- گوشه نشینی توأم با عبادت و کف نفس (نک: فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین). در اصطلاح و تداول کنونی مرتاض ها کسانی هستند که ریاضت می کشند و این ها چند گروه اند بعضی برای خدا و قرب به حق ریاضت های شرعی (مانند روزه و سحرخیزی و نماز شب) انجام می دهند

بعضی برای قدرت روحی و معنوی ریاضت انجام می دهند چه شرعی باشد و چه غیرشرعی. مرتاضهای هندی مشهور هستند که ریاضت های گوناگونی را تحمل می کنند. نیت آنان زیاد روشن نیست چه بسا بعضی از آنها برای قُرب حق تعالی ریاضت انجام دهند و ظاهراً برخی برای قدرت روحی و نفسانی ریاضت متحمل می گردند

و اینان گرچه قدرت روحی به دست می آورند اما متأسفانه سرمایه عمر را در جای نادرستی مصرف می نمایند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.