شهید مطهری گفته عاشق خیال معشوق را بیشتر از خود معشوق می خواهد این مطلب را توضیح دهید؟

عشق
0 90

علت این که عاشق، خیال معشوق را بیشتر از خود معشوق می خواهد، این است که حقیقت عشق متعلق به عالم ماده نیست؛ بلکه مربوط به کمال مطلق است که هیچ نقص و عیبی در او راه ندارد. انسان بالفطره عاشق خدا و طالب اوست و اصولاً زمینه عشق در انسان برای عشق الهی و رسیدن به محبوب مطلق است. موجودی می تواند معشوق حقیقی انسان قرار گیرد که هر چه از او مشاهده می کند، زیبایی و کمال است و هیچ نقص، عیب و بدی در او وجود ندارد و چنین موجودی جز خداوند متعال نیست. با توجه به این موضوع عشق انسان به موجودات مادی، عشق حقیقی نیست، بلکه عشق مجازی است؛ زیرا جز خدا هیچ موجودی قابلیت معشوق بودن را ندارد و انسان عاشق، خود به این مطلب واقف است که معشوق مجازی او عیب های فراوانی دارد که مانع عشق ورزیدن به او می شود و در می یابد که این معشوق مجازی لیاقت و قابلیت عشق ورزی را ندارد؛ اما از طرفی بعضی از کمالات و زیبایی ها را در او می بیند که در حقیقت برگرفته از جمال و کمال محبوب حقیقی است و هم چنین به عشق ورزیدن نیاز دارد. این جاست که به معشوق خیالی رو می کند و به او عشق می ورزد؛ زیرا می بیند معشوق مجازی او قابلیت این عشق را ندارد و مانند مجنون وقتی به لیلی می رسد، عشقش خاموش می شود؛ زیرا آنچه او به آن عشق می ورزید لیلی نبود، بلکه خیال لیلی بود که از هر نقص و عیبی مبرا بود و هر جمال و کمالی را داشت. از این رو فقط در عشق به خدای متعال است که انسان پس از وصول و مشاهده نه تنها عشقش فروکش نمی کند، بلکه بیشتر می شود؛ زیرا هر چقدر انسان به خدا نزدیک تر می شود، کمال و جمال بیشتری را مشاهده می کند.

مطالب مشابه:

چگونه می توان به مقام توحید رسید؟
آیا باید از علائق دست بر داشت، و اصلادنیا چه معنایی دارد؟

شهید مطهری گفته عاشق خیال معشوق را بیشتر از خود معشوق می خواهد این مطلب را توضیح دهید؟
چه فرقی بین اعتماد به نفس و خودخواهی است؟آیا اعتماد به نفس به خودخواهی و تکبر می انجامد؟
چگونه می توان فهمید که کارهایمان مورد رضای خداست؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.