کمال انسان چیست و راه تحصیل آن چگونه است و نظر سایر مکاتب و ادیان در این باره چیست؟

0 5

در رابطه با کمال انسان دیدگاههای مختلفی وجود دارد که به طور فشرده دیدگاه مکاتب و مذاهب سوءال شده از قرار زیر است: الف) از نظر اسلام کمال نهایی انسان تقرب الی الله است. این تقرب مراتب مختلف و راه های گوناگونی دارد (الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق) لکن از نظر کلی این مسأله وابستگی تمام به رشد استعدادهای گوناگون انسان دارد. به تعبیر استاد مطهری کمال انسان در رشد همه استعدادهای آدمی (توانش های عقلی عاطفی روحی …) است. آن هم به طور موزون و هماهنگ که عمده ترین آنها جهاد مستمر و دائمی علمی و عملی است. ب ) در آیین یهود و مسیحیت اساسا همه انبیا نسبت به غایت خلقت و کمال نهایی انسان ایده واحدی را طرح نموده اند لکن بر اثر تحریف در ادیان پیشین دیدگاه های دیگری نیز پدیدار گشته است. از این رو در میان این ادیان هم می توان مطالبی را یافت که با دیدگاه اسلامی فوق قابل انطباق است و هم مطالبی که ایده دیگری را عرضه می کند. ج ) در مارکسیسم اساسا چیزی به نام کمال انسان مطرح نیست. بلکه آنچه هست تکامل جبری تاریخ است و کمال نهایی آن رسیدن به کمون بزرگ و جامعه بی طبقه است. د) ماتریالیسم یک مکتب مستقل در برابر مارکسیسم اگزیستانسیالیسم و اومانیسم نیست؛ بلکه یک وجود شناسی مادی است که در قالب مکاتب و ایدئولوژی های مختلفی چون مارکسیسم و … قابل ظهور است. در چشم انداز ماتریالیستی به هر شکل آن جایی برای کمال معنوی و روحانی انسان نیست و اساسا تکامل در فرهنگ مادی چیزی جز پیچیده تر شدن سازه های زیستی و بیولوژیک نمی باشد. ه) اومانیسم یک جهان بینی مشتمل بر انسان شناسی نیست و ماهیت توصیفی و شناختاری نسبت به انسان و جهان ندارد. به عبارت دیگر درصدد آن نیست که به انسان بگوید: تو کیستی از کجا آمده ای به کجا خواهی رفت سعادت و کمال نهایی تو در چیست و چگونه به آن خواهی رسید. بلکه درواقع نوعی گرایش است که انسان را به جای خدا می نشاند و می گوید: آدمی خود باید محور و مدار همه چیز باشد. آنچه را خود می خواهد برگزیند و آنچه را نمی طلبد وانهد. آنچه در این مکتب اصالت می یابد خواسته ها و منافع انسان است. البته مقصود منافع دنیایی و مادی است. بنابراین ایده آل این مکتب نفی هر قیدوبند فرابشری مانند قوانین الهی در سازوکار بشریت و کام روایی هر چه بیشتر انسان از مواهب مادی و التذاذات حیوانی است. و) اگزیستانسیالیسم نهایت کمال آدمی را قوت اراده می داند. البته قوت اراده در ضمن نگرش اسلامی نیز وجود دارد ولی با دو تفاوت: #در اسلام قوت اراده لازم است ولی کافی نیست. بلکه دیگر ابعاد وجودی آدمی نیز باید تقویت شود وکمال یابد. ##از نظر اسلام نفس قوت اراده بدون هدف و جهت الهی کمال آفرین نیست. بلکه اراده ای ارزشمند و تعالی بخش است که در مسیر اهداف الهی به کار می آید وگرنه بزرگ ترین جلادان تاریخ نیز انسان هایی با اراده بوده اند. برای آگاهی بیشتر ر . ک: انسان کامل شهید مطهری

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.