گاهی درنمازبدن خارش می کند.این جاشیطان می گوید کاری نداشته باش و خضوع خودرا نگه دار، همین خارش تا آخر حواس انسان را پرت می کند راهنمائی کنید؟

0 8

این گونه امور در نماز و غیر آن اقسام متعددی دارد و به اشکال مختلفی ظهور پیدا می کند. در این موارد به هر شکلی که انسان می تواند باید بکوشد که حضور قلب خویش را پاس دارد. بنابراین اگر احساس می کند با بی اعتنایی به آنچه برایش پیش آمده می تواند حضور قلب خود را حفظ کند بهتر است به آن اعتنا نکند وبر عکس اگر احساس می کند بی اعتنایی به آن مانع حضور قلب است بهتر است آن عارضه را بر طرف سازد سپس با توجه و خضوع کامل نماز را ادامه دهد. در رابطه با حضور قلب جزوه ای تقدیم می گردد امید است شما را سودمند افتد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.