۱- نشانه های ظهور امام زمان عجل ا…تعالی فرجه الشریف چیست وبه چند دسته کلی تقسیم می شود؟۲- با ظهورامام زمان عجل ا…تعالی فرجه الشریف چه تحولاتی پیش می آید وایشان دست به چه کارهایی میزنند؟۳- آیا درست است امام زمان عجل ا…تعالی فرجه الشریف (عمر) را ازقبر بیرون می آورد؟چرا۴- امام زمان درکجا ظهور میکند؟۵- پیش از ظهور امام زمان چقدر طول می کشد تا قیامت شود؟۶- آیا امام زمان عجل ا…تعالی فرجه الشریفهمراه با حضرت عیسی علی نبینا وآله علیه السلام ظهور می کند؟چرا؟

0 19

۱)درخصوص سؤال اول شما باید عرض کرد که نشانه های ظهور حضرت مهدیعجل ا…تعالی فرجه الشریفرا ـ که درکتاب حدیث روایت شده ـ به سه نوع تقسیم می کنند :

اول : نشانه هائی که از انحرافات به وجود آمده درکشورهای اسلامی وغیر اسلامی سخن می گوید، این علائم نشانه هائی نیستند که مقارن ظهور حضرت مهدی عجل ا…تعالی فرجه الشریفباشند، بلکه ممکن است دهها سال قبل ازظهور حضرتش بوجودآیند.

دوم : نشانه هائی که سالیانی اندک، قبل ازظهور حضرت اتفاق می افتند ونزدیک قیام آن بزرگوارند، اما دلیل برخروج امامعلیه السلام درهمان سال نمی باشند، بلکه ازانواع پیشگوئیهائی از حوادث آینده اند که درقرنهائی پس از زمان صدور آن احادیث صورت واقع به خود گرفته اند.

سوم : نشانه هائی که درسال ظهور یا سال قبل ازظهور رخ می دهد :

نوع سوم نیز خود به دو گونه تقسیم می شود : الف ـ نشانه های غیر حتمی : یعنی نشانه هائی که ممکن است واقع شوند ویا واقع نشوند نظیر :کم رنگ شدن ارزشها،پیروی ازنابخردان، رخت بربستن عفت عمومی، زن سالاری، رواج کفر والحاد وبی دینی،…وبسیاری فجایع دیگر که با عبارات گوناگون درروایات پیشوایان ما ذکر شده است.۱

ب ـ نشانه های حتمی : که قابل شک وتردید نیست وحتماً اتفاق خواهد افتاد. نظیر : خروج سفیانی، خروج سید حسنی،ندای آسمانی، نزول عیسی مسیحعلی نبینا وآله علیه السلام واقتدای او به حضرت مهدیعجل ا…تعالی فرجه الشریف۲

لازم به یادآوری است که روایات علائم ظهور، متأسفانه مصون از تحریف نمانده، به ویژه توسط حکومت های استبدادی که از ظهور دادگستر جهان درهراسند، فی المثل دردوران خلفای بنی امیه وبنی عباس، افرادی به عنوان مهدی برعلیه دستگاه حاکمه وقت قیام ونهضت می نمودند وبدان وسیله عدهای را بردور خویش جمع می کردند، خلفای وقت چون می دیدند اصل احادیث مهدی، قابل انکار نیست، لذا حیله دیگری اندیشیدند تا بدان وسیله مردم را منصرف سازندوکار نهضت علویین را مختل نمایند، بدان سبب، علائم محال را جعل کردند تا مردم درانظار آن علائم بنشینند ودعوت علویین را اجابت نکنند.۳

۲)درخصوص سؤال دوم شما باید عرض کرد که آنچه مسلم است این است که ایشان انشاءا…خواهند آمد وزمین را پر ازعدل ودادخواهد کرد ـ مثل روایاتی که درمورد امنیت زنان آمده است ـ وهمچنین حکومتی تشکیل خواهد داد که درآن تأمین نیازمندیهای دنیا وآخرت بشر را خواهد نمود ومدت دهها سال ودربرخی از روایات چند صدسال ادامه خئواهد داشت. حضرت مهدیعجل ا…تعالی فرجه الشریف برای پیشبرد اهداف مقدس خویش مجهز به تجهیزات فراوانی است مانند :۱ـ عقیده پولادین دراطرافیان ویاران، ۲ـ همراه داشتن میراث پیامبران وآنچه نشانه حقانیت آن بزرگواراست. ۳ـ پیشرفته ترین تجهیزات نظامی درصورت لزوم، واز جمله کارهایی که ایشان انجام می دهند کشتن شیطان است که درکتاب سفینه البحار، ذکر شده است وهمچنین کشتن سفیانی وانتقام از بدکاران و…که درکتب متعددی ذکر شده است.۴

۳)درخصوص این سؤال باید گفت که، بله، چنین چیزی روایت شده،ونه تنها عمر بلکه خلیفه اول، ابوبکر را هم از خاک بیرون می آورند که درروایت آن دو، لات وعزی نامیده شده اند واین همان مسأله ای است که درروایت از امامصادقع آمده که: فتنه آندو شخص درآنروز سخت تر از فتنه سامری وگوساله خواهد بود.

ویک علت بیرون آوردن آندو، علاوه برانتقام، جداسازی یاوران واقعی واتمام حجت برآنهاست، لذا درروایت آمده که، آندو راچونکه از قبر بیرون میآورند همچنان تر وتازهاند بحالت روز اول وسپس آندو را سرجای خود قرار می دهند وعقوبت آنها را تا سه روز به تأخیر می اندازد تا خبر همه جا منتشر شود وهمه برای این امتحان سخت، جمع شوند.۵

۴) ابتدای ظهور حضرت از محل غیبت ایشان که کوه رضوی یا صابر دراطراف مدینه ویا غیرآن می باشد که از آنجا به سوی مکه حرکت می کند.۶

۵)درمورد سؤال پنجم شما روایاتی نقل شده واختلافات زیادی درآنها به چشم می خورد که خیلی ازآنها قابل جمع نمی باشد، اما آنچه ازمجموع شواهد وقرائن وروایات اهل بیتع به دست می آید این است که مدت حکومت آن

حضرت، همانند غیبت آن بزرگواردراختیار خداوند است وجز با اراده ومشیت او پایان نمی پذیرد ومدت واقعی را جز او کسی نمی داند.۷

۶)همراه با هم نیستند، بلکه نزول حضرت عیسی علی نبیناوآله علیه السلام ازآسمان، چندماه بعد ازخروج حضرت مهدی عجل ا…تعالی فرجه الشریف است وآن هنگامی است که آن حضرت برای مقاتله با سفیانی به شام عزیمت کرده اند. یک علت نزول حضرت عیسیعلی نبینا وآله علیه السلام همان یاری ونصرت می باشد.۸، منتهی شاید یک علت دیگر ومهم آن نیز، این باشد که همه انسانها وهمه ادیان خصوصاً مسیحیان عالم باید از او اطاعت کنند ودین او را بپذیرند وشاید به همین خاطر است که پشت سرحضرت نماز می گذارد.

(۱) رجوع شود به روضه کافی،ص۳۶ـ۴۲، بحارالانوار، ج۵۲،ص۲۵۴،منتهی الآمال زندگی امام دوازدهمع ص۱۰۶ ـ ۱۰۷

(۲) سایت اینترنتی شیعه

(۳) دادگستر جهان،ابراهیم امینیحفظه ا…

(۴) برای اطلاع بیشتر می توان به کتب روزگارهائی استاد کامل سلیمان، دادگستر جهان،قیام وانقلاب مهدیع، مرحوم شهید مطهری وهمچنین فصلنامه تخصصی انتظار وکتاب گفتمان مهدویت و…مراجعه کرد.

(۵) مهدی منتظرعجل ا…تعالی فرجه الشریف،ص۲۱۵ به بعد

(۶) مهدی منتظرعجل ا…تعالی فرجه الشریف،ص۱۹۱

(۷) ظهور حضرت مهدیع ازدیدگاه اسلام ومذاهب وملل جهان، سید اسدا…هاشمی شهیدی،ص۴۴۹به بعد

(۸) مهدی منتظرع شیخ محمد جواد خراسانیرحمه ا… ص۱۹۴

از این منابع استفاده شده است نه عین حرف ها وجملات

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.