آیاتی درباره جهنم و عذابهای آن مرقوم فرمایید؟

0 14

جهنم در آیات قرآن تصویرهای وحشتناکی دارد. قرآن می فرماید: جهنم هفت در دارد و برای هر درش گروه معینی از آنها تقسیم شده اند.(حجر، ۴۳ و ۴۴)

قرآن درباره عذاب های جسمانی دوزخیان می فرماید:

ـ گنه کار دوست دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند، و همسر و برادرش را،و قبیلهاش را که همیشه از او حمایت می کردند و تمام مردم روی زمین را، تا مایه نجاتش شود. (معارج، ۱۱ ـ ۱۴)

ـ درخت زقّوم ]غذای گنه کاران[است که همانند فلز گداخته در شکمها میجوشد ـ جوششی همچون آب سوزان. (دخان، ۴۳ ـ ۴۶)

ـ و در آتش سوزان وارد می شوند از چشمهای فوقالعاده داغ به آنها می نوشانند طعامی جز از ضریع خار خشک تلخ و بدبو ندارند ـ غذایی که نه آنها را فربه میکند و نه گرسنگی را فرو مینشاند. (غاشیه، ۴ ـ ۷)

ـ ما برای ستمگران آتش آماده کردیم که سراپردهاش، آنها را از هر سو احاطه کرده و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنها می آورند، همچون فلز گداخته که صورت ها را بریان می کند; چه بد نوشیدنی و چه بد محل اجتماعی است. (کهف، ۲۹)

ـ کسانی که کافر شدند، لباس هایی از آتش برای آنها بریده می شود و مایع سوزان وجوشان بر سر آنها فرو می ریزند; آن چنان که هم درونشان را ذوب می کند و هم برونشان را وبر آنها گرزهایی از آهن است. هر گاه بخواهند از غم و اندوههای دوزخ خارج شوند ،آنها را به آن باز می گردانند و به آنها گفته می شود عذاب سوزان را بچشید. (حج، ۱۹ـ ۲۲)

ـ شعله های آتش همچون شمشیر به صورت هایشان می خورد. (مؤمنون، ۱۰۴)

ـ در آن هنگام که غل و زنجیر ها بر گردنشان قرار گرفته، آنها را می کشند آنان را در آبی سوزان وارد می کنند ; سپس در آتش دوزخ افروخته میشوند. (مؤمن، ۷۱ ـ ۷۲)

اینها نمونه هایی از عذاب های جسمانی دوزخیان بود.آیات متعددی نیز خبر از عذاب های روحانی جهنمیان میدهد:

ـ و بهشتیان، دوزخیان را صدا می زنند که آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق یافتیم .آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟! می گویند: آری! در این هنگام ندا دهنده ای در میان آنها ندا می دهد که لعنت خداوند بر ستمگران باد. (اعراف، ۴۴)

ـ پروردگارا!هر که را تو به سبب اعمالش به آتش افکنی، او را خوار و رسوا ساخته ای و این چنین افراد ستمگر یاوری ندارند. (آل عمران، ۱۹۲)

آیات یاد شده، نمونهای از اوصاف جهنم بود. برای اطلاع بیشتر در این زمینه، میتوانید به کتاب پیام قرآن،(تألیف آیتالله مکارم شیرازی، ج ۶٫) مراجعه فرمایید. در این زمینه کتاب حقالیقین(تألیف علامه مجلسی;.) نیز که به فارسی نگارش یافته، مفید است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.