بررسی مطالب دسته بندی

تعبیر خواب

خواب دیدن ددگان

ددگان اگر بیند که گوشت ددگان میخورد، دلیل که مال حرام بدست آورد و بخورد. اگر بیند که آواز ددگان می شنود، دلیل که بانگ خصومت و گفتگو شنود.

خواب دیدن خرچنگ

خرچنگ خرچنگ درخواب، مردی بدخوی دون همت و کینه دار بود. اگر بیند که خرچنگی بگرفت، دلیل که با کسی بدخوی دون همت مصاحبت دارد و از وی اندک مایه منفعت حاصل کند. اگر بیند…

خواب دیدن بوریا

بوریا گر کسی بوریا بیند، دلیل که مردی است خسیس و نیز، دلیل است بر آن که زن بی اصل خواهد. اگر دید بوریا ببافت و سپری شد، دلیل که شغل خویش را تمام کند. اگر بیند از بوریا…

خواب دیدن بز

بز اگر بیند ماده بزی را بدوشید و شیر او بخورد، دلیل که از زنی مال یابد. اگر بیند ماده بز را بکشت و گوشت او را بخورد، دلیل که از آن زن حاجت روا شود. اگر بینده ماده بز را…

خواب دیدن بچه

بچه بچه فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک بچه های کوچک : غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی : شادی و سلامتی کتک زدن یک…

خواب دیدن تفنگ

تفنگ چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خیانت نمی کند. تفنگ دوست است و دوست صادق…

خواب دیدن تسبیح

تسبیح دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به…

خواب دیدن سیب زمینی

سیب زمینی ۱ـ دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است . ۲ـ اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می کنید ، نشانه آن است که زندگیتان با توفیق همراه…

خواب دیدن سوسیس

سوسیس ۱ـ اگر خواب ببینید سوسیس سرخ می کنید ، نشانه آن است که مسئولیتهای مختلفی را خواهید پذیرفت ، و در به ثمر رساندن همه آنها توفیق خواهید یافت . ۲ـ خوردن سوسیس در خواب…

خواب دیدن سوسک

سوسک سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و…

خواب دیدن جراح

جراح تعبیر خواب جراح دیدن پزشک جراح در خواب ، نشانه آن است که از طرف دشمنانی که تقریباً همکار هستند ، تهدید خواهید شد . اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانه آن است که از…

خواب دیدن زرافه

زرافه زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در خواب زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می شوید که…

خواب دیدن مارمولک

مارمولک خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند . یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید یک مارمولک را در قفس می…

خواب دیدن مرده

مرده اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل…

خواب دیدن مرگ

مرگ مرگ در خواب، به از بین رفتن لذّتها تعبیر میشود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است، دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد، تعبیرش برعکس است.…

خواب دیدن بیضه

بیضه اگر بیند هر دو بیضه او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود. اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر دو بیضه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به…

خواب دیدن فضله

فضله فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم خواب ما می گوید…

خواب دیدن درخت سیب

درخت سیب . از دید معبران تعبیر خواب سیب یا چیدن سیب از درخت، باروری و تکامل می باشد. این خواب برای افراد متاهل می تواند نوید دهنده فرزندی برای آنها باشد، سیب یکی از…

خواب دیدن طوطی

طوطی دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.…

خواب دیدن طنبور

طنبور: اگر بیند در خانه طنبور می زد، دلیل که خبر مصیبت شنود. اگر بیند طنبور بشکست، دلیل که توبه کند. اگر بیماری بیند طنبور می زد، دلیل که آخر عمر او بود.

خواب دیدن طبیب

طبیب: اگر بیند طبیب بیماری را علاج کرد، دلیل که یکی را از راه فسق به راه صلاح آورد. اگر بیماریِ آن کس زیاده شود، تاویلش به خلاف این بود.

خواب دیدن ذَکَر (قضیب)

ذَکَر (قضیب) اگر بیند که قضیب از وی جدا شد، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت قضیب درخواب، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند. اگر بیند قضیبش در میان او شد،…

خواب دیدن آش

آش شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود طعم…

خواب دیدن قفل

قفل اگر درخواب بیند که قفل بگشاد، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد و ممکن است که حج کند. اگر بیند که قفل را نتوانست گشود، دلیل است کارش به تانی برآید.

خواب دیدن گاو

گاو دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است. اول: فرمانروائی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.

خواب دیدن گرگ

گرگ ۱ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند . ۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست…

خواب دیدن گز

گز دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست می آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گز می خورد به شرطی که آن گز مغز پسته و بادام نداشته…

خواب دیدن گوسفند

گوسفند گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر…

خواب دیدن فندک

فندک اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم زیان بخش. او امکان را در اختیار شما قرار می…

خواب دیدن اردو

اردو ۱ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید، نشانه آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سفری طولانی و ملال…