بررسی مطالب دسته بندی

سخنان

سخنی از فرناندو پسوا

فرناندو پسوا انسان هرچه کامل تر، به همان نسبت غنی تر و هرچه غنی تر باشد، به همان نسبت کمتر کس دیگری می شود.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) صدقه دادن پنهانی، خشم خداوند را فرو مینشاند و همانا پیوند با خویشاوندان، عمر را زیاد میکند و انجام کارهای خوب انسان را از حوادث بد، محفوظ میدارد.

سخنی از امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) اول چیزی که در عنوان نامهی مؤمن بعد از مرگش مینویسند آن چیزی است که مردم در حق او میگویند اگر نیک میگویند نیک مینویسند و اگر بد میگویند بد مینویسند.

سخنی از نظام وفا کاشانی

نظام وفا کاشانی اگر شعر را بشکافیم، از ذرات آن، اضطراب روح، هیجان خاطر، اشک چشم و خون دل به دست می آید؛ زیرا شعر سخن دل است؛ باید دل آن را بگوید و دل آن را درک کند و…

سخنی از میلان کوندرا

میلان کوندرا آینده همیشه نیرومندتر از اکنون است. در حقیقت، این آینده است که درباره ی ما به داوری خواهد نشست و بی شک بدون هیچ گونه شایستگی.

سخنی از فرانسوا ولتر

فرانسوا ولتر آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

سخنی از مارک تواین

مارک تواین انسان برای کسب محبت دست به خیلی کارها می زند؛ اما برای تحریک حسادت دیگران هر کاری که از دستش ساخته باشد، انجام می دهد.

سخنی از جواهر لعل نهرو

جواهر لعل نهرو هر کس خودش و کشورش را خوبتر و بهتر از دیگران می شمارد، اما در حقیقت هیچ کسی نیست که در خود میزانی خوبی و میزانی هم بدی نداشته باشد و به همین شکل، هیچ…

سخنی از فرناندو پسوا

فرناندو پسوا انسان به هر میزان از مقام برتری برخوردار باشد، باید به همان نسبت از بسیاری از چیزها چشم پوشی کند.

سخنی از سعدی

سعدی هرکه با بدان بنشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد.

سخنی از گوته

گوته به کارگیری دخانیات، بیشتر از تمام جنگها انسان را به خاک سپرده است.

سخنی از کیم وو چونگ

کیم وو چونگ مردمی که رؤیا دارند، تهیدستی را نمیشناسند؛ چرا که دارایی هر کس به اندازهی رؤیاهاییست که در سر دارد.

سخنی از وین دایر

وین دایر از یاد نبرید که چاشنی زندگی، انجام کارهای تازه است که فقط با برانگیختن نیروی تخیل، عملی میشود.

سخنی از فریدریش شیلر

فریدریش شیلر اگر سخنان تو را اراده و عمل دنبال نکند، پس از کجا می توان ارج و بهای تو را شناخت؟ دوست عزیزم همیشه این گونه بوده و باز هم این گونه خواهد ماند. ناتوانی برای…

سخنی از جان ماکسول

جان ماکسول آنجا که درستی به بینش سوخت می رساند، شور و اشتیاق آتش را به ارمغان می آورد. آتش حقیقی دلبستگی و باور پایدار، تنها از درون برمی خیزد.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) هر که یک شب بیماری بکشد و قبول کند او را آنچه شرط قبول کردن است به آنکه کسی را خبر ندهد از آنچه کشیده و چون صبح شود خدا را شکرکند حق تعالی به فضل خود ثواب…

سخنی از مثل چینی

مثل چینی فرد چاپلوس، یا نادانی است که به فکر تحقیر من است و یا شیادی است که می خواهد فریبم دهد.

سخنی از سانتیاگو کالاتراوا

سانتیاگو کالاتراوا هندسه، شالوده و مبنای ادراک معماری است. من از راه هندسه به اثر خود دست می یابم. در شناخت جهان معماری، زبان هندسه مانند زبان سازه اهمیت دارد. هر دوی…

سخنی از کیم وو چونگ

کیم وو چونگ کسی که در دنیا همه چیز دارد، ولی نمیداند چگونه باید به دیگران بخشش کند، توانگر نیست.