بررسی مطالب دسته بندی

نام ها

نارون

نارون: درختی خوش اندام و پربرگ و سایه دار(دخترانه)

نائله

نائله: آن که به مقصود رسیده است، نام همسر عثمان خلیفه سوم

مکابیز

مکابیز: مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی

لارما

لارما: نام روستایی در استان مازندران(دخترانه و پسرانه)

مانیوک

مانیوک: نام گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار(ریشه اسم:فرانسه)(دخترانه)

کنارنگ

کنارنگ: فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان

قالوس

قالوس: از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی

فرغان

فرغان: فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم(پسرانه)

فایدیم

فایدیم: گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی

صفورا

صفورا: مصرف کننده اندوخته ها-خالی کننده ظروف- نام همسر حضرت موسی و دختر حضرات شعیب

فراهین

فراهین: فرایین.نام یک ایرانی معروف در زمان قباد.نام یکی از اعیان ایران که با قباد فیروز معاصر بود.(پسرانه)

فرارنگ

فرارنگ: فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین

شقاقل

شقاقل: گیاهی پایا با برگهای معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی(دخترانه)

شاهک

شاهک: شاه کوچک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران دربار هرمز پادشاه ساسانی

شادکان

شادکان: کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی بنا به روایتی

شادک

شادک: نام مستعار سمک در داستان سمک عیار(دخترانه)

سیمرخ

سیمرخ: آن که چهره ای سفید چون نقره دارد(دخترانه)

سیتاک

سیتاک: نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی

ژوپین

ژوپین: نیزه کوچک و کوتاه قد و آن حربه ای بود که به جان ذشمن می انداختند.نیزه کوچک که بر سر آن دوشاخ باشد.نام پسر پیران(پسرانه)

زریر

زریر: .تیز خاطر.سبک روح.از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی

روشاک

روشاک: نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی

راژان

راژان: خوابیدن.جنبیدن گهواره.نام روستایی در نزدیکی ارومیه(دخترانه و پسرانه)(کردی)