بررسی مطالب دسته بندی

دین و فرهنگ

آرش

آرش: عاقل و زیرک.ازشخصیت های شاهنامه.نام پهلوان نامدارایرانی(پسرانه)

اگرحرف جعفر درباره فرزندنداشتن برادرش قبول نیست، حرف عثمان بن سعید هم نباید قبول…

جعفر برادر حسن عسكری كه گفته است: برادرش فرزندی نداشته است، شیعه سخن او را قبول نمی كنند، چون او معصوم نیست، ولی ادعای عثمان بن سعید را كه می گوید: حسن فرزندی داشته قبول…

سخنی از بروس بارتون

بروس بارتون هرگز کسی به دستاورد دلپذیری نرسیده است، مگر آنکه در گوشه ای از وجود خود به چیزی برتر از شرایط زمانه باور داشته باشد.

سخنی از النور روزولت

النور روزولت هر بار که در برابر ترس می ایستید، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پیدا می کنید. باید کاری را انجام دهید که فکر می کنید نمی توان انجام داد.

سخنی از ویلی نلسون

ویلی نلسون هنگامی که اندیشه های مثبت را جایگزین اندیشه های منفی کنید، نتایج مثبت را دریافت خواهید کرد.

سخنی از لاروشفوکو

لاروشفوکو هر وقت می بینم مردم در امری با من هم عقیده اند یقین می کنم که در آن خصوص به خطا رفته ام.

سخنی از لولاند فوستر وود

لولاند فوستر وود موفقیت در ازدواج تنها این نیست که ما شخص مناسبی برای خود پیدا کنیم، بلکه بیشتر به این بستگی دارد که خود ما نیز شخص مناسبی برای دیگری باشیم.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص): نشان منافق سه چیز است: ۱-سخن به دروغ بگوید. ۲-از وعده تخلف کند. ۳ -در امانت خیانت نماید صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح. ۸۹

سخنی از ویلیام پن

ویلیام پن راز شادمانی در این است: هنگامی که دیگران بر دشواریهای خود میافزایند، شما فراوانیهایی را که در دست دارید برشمارید.

سخنی از کریستوفر مورلی

کریستوفر مورلی اگر دریابیم که تنها پنج دقیقه برای بیان آنچه می خواهیم بگوییم فرصت داریم، تمام باجه های تلفن از افرادی پر می شد که می خواهند به دیگران بگویند آنها را دوست…

سخنی از جوناس سالک

جوناس سالک همیشه دلم می خواست به بشریت یا به تعبیری به عده زیادی از مردم و نه چند مورد به تنهایی، خدمت کنم.

سخنی از لناو

لناو بسیاری از مردم خوشبختی را می جویند مانند کسی که کلاه خود را - که روی سرش است- می جوید.

سخنی از اریک هافر

اریک هافر: با دیگران همان گونه رفتار کنیم که با خودمان؛ وقتی از خودمان بدمان می آید، از دیگران هم بدمان می آید. اگر خود را تحمل کنیم، دیگران را هم تحمل می کنیم. وقتی که…

سخنی از جین پورتر

جین پورتر نجیب زادگی بدون پرهیزگاری، همچون قاب انگشتری زیباست که نگین جواهر نداشته باشد.

سخنی از رد استایگر

رد استایگر بازیگری خیلی باشکوه به نظر می رسد. اما این کاری است که بیش از همه چیز باعث می شود به خدا شبیه شوم. من می کوشم یک انسان بسازم، او هم همین کار را می کند.

سخنی از کلود برنارد

کلود برنارد تجربه و آزمون عبارت است از پیگیری روش منظم اندیشه ها و باورهای ما بر حسب تجربه و آزمایش در اعمال.