شرایط حیض

شرایط لازم برای اینکه خونی که از زن خارج می شود حیض محسوب شود عبارتند از: ۹سال قمری تمام شده باشد. قبل از زمان یائسگی باشد. حداقل سه روز طول بکشد.حداکثر ده روز طول بکشد. سه روز اول حیض متوالی باشد.خون حیض در سه روز اول باید استمرار داشته…